آیسان صنعت

اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی میتسوبیشی

Online :+98 21 284 284 02
+98 21 88 53 76 28
info@isansanat.ir

Analog Control

Analog Control

آنالوگ ورودی

 کارت های آنالوگ ورودی می توانند تا 8 آنالوگ ورودی را برای تبدیل سیگنال های ولتاژی یا جریانی به مقادیر دیجیتال قابل استفاده در FX PLC را فراهم کنند.

Model Number

FX3G-2AD-BD

FX3U-4AD-ADP

FX3U-4AD

FX3UC-4AD

Stocked Item

S

S

S

-

Certification

CE (EMC)

UL • cUL • CE (EMC)

Applicable PLCs

FX3G / FX3GE / FX3S

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE / FX3S

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE

FX3UC

Power Supply

5VDC (from main unit)

5VDC / 15 mA
(from main unit)
24VDC / 40 mA

5VDC / 110 mA
(from main unit)
24VDC / 90 mA

5VDC / 100 mA
(from main unit)
24VDC / 80 mA

Analog Channels (Input)

2

4

4

4

Analog Range

0 to 10VDC / 4 - 20 mA

0 to 10VDC / 4 - 20 mA

-10 to 10VDC / -20 to +20mA / 4 to 20 mA DC

-10 to 10VDC / -20 to +20mA / 4 to 20 mA DC

Resolution

Voltage

2.5 mV

2.5 mV (12 bit)

0.32 mV (15 bit + sign)

0.32 mV (15 bit + sign)

Current

8 µA (11 bit)

10 µA (11 bit)

1.25 µA (14 bit + sign)

1.25 µA (14 bit + sign)

Overall Accuracy for Fullscale

±1%

±0.5% to 1%

±0.3 to 1% fullscale

±0.3 to 1% fullscale

Related I/O Points

0

0

8

8

Weight (kg)

0.02

0.1

0.2

0.13

Dimensions
(W x H x D) mm

35 x 51 x 29.2

17.6 x 90 x 89.5

55 x 90 x 87

20.2 x 90 x 89

Analog Input (Continued)

Model Number

FX2N-2AD

FX2N-4AD

FX2NC-4AD

FX2N-8AD (*2)

Stocked Item

S

S

S

S

Certification

UL • cUL • CE (EMC)

Applicable PLCs

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE

FX3UC

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE

Power Supply

5VDC / 20 mA (from main unit) 24VDC / 50 mA (from main unit)

5VDC / 30 mA (from main unit) 24VDC / 55 mA

5VDC / 50 mA (from main unit) 24VDC / 130 mA

5VDC / 50 mA (from main unit) 24VDC / 80 mA

Analog Channels (Input)

2

4

4

8

Analog Range

0 to 10VDC / 0 to 5VDC / 4 to 20mA DC

-10 to 10VDC / -20 to 20mA DC / 4 to 20mA DC

-10 to 10VDC / -20 to 20mA DC / 4 to 20mA DC

-10 to 10VDC / -20 to 20mA DC / 4 to 20mA DC

Resolution

Voltage

2.5 mV (12 bit)

5 mV (11 bit + sign)

0.32 mV (15 bit + sign)

0.63 mV (14 bit + sign)

Current

4 µA (12 bit)

20 µA (10 bit + sign)

1.25 µA (14 bit + sign)

2.5 µA (13 bit + sign)

Overall Accuracy for Fullscale

Voltage

±1%

±1%

±0.3% - 0.5% (*1)

±0.3 - 0.5% (*1)

Current

±0.5 - 1.0% (*1)

Related I/O Points

8

8

8

8

Weight (kg)

0.2

0.3

0.13

0.4

Dimensions (W x H x D) mm

43 x 90 x 87

55 x 90 x 87

20.2 x 90 x 89

75 x 90 x 75

 

آنالوگ خروجی

کارت های آنالوگ خروجی تا 4 آنالوگ خروجی را فراهم میکنند که این کارت ها می توانند مقادیر دیجیتال در PLC را به سیگنال های ولتاژی یا جریانی تبدیل کنند

Model Number

FX3G-1DA-BD

FX3U-4DA-ADP

FX3U-4DA

FX2N-2DA

FX2N-4DA

FX2NC-4DA

Stocked Item

S

S

S

S

S

S

Certification

CE (EMC)

UL • cUL • CE (EMC)

Applicable PLCs

FX3G /FX3GE / FX3S

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE / FX3S

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE / FX3S

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE

FX3UC

Power Supply

5VDC (from main unit)

5VDC / 15 mA (from main unit) 24VDC / 150 mA

5VDC / 120 mA (from main unit) 24VDC / 160 mA

5VDC / 30 mA (from main unit) 24VDC / 85 mA (from main unit)

5VDC / 30 mA (from main unit) 24VDC / 200 mA

5VDC / 30 mA (from main unit) 24VDC / 130 mA

Analog Channels (Output)

1

4

4

2

4

4

Analog Output Range

0 to 10VDC / 4 to 20mA DC

0 to 10VDC / 4 to 20mA DC

-10 to 10VDC / 0 to 20mA / 4 to 20mA DC

0 to 10VDC / 0 to 5VDC / 4 to 20mA DC

0 to 10VDC / 0 to 20mA DC / 4 to 20mA DC

-10 to 10VDC / 0 to 20mA DC / 4 to 20mA DC

Resolution

Voltage

2.5 mV (12 bit)

2.5 mV (12 bit)

0.32 mV (15 bit + sign)

2.5 mV (14 bit)

5 mV (11 bit + sign)

5 mV (11 bit + sign)

Current

8 µA (11 bit)

4 µA (12 bit)

0.63 µA (15 bit)

4 µA (12 bit)

20 µA (10 bit + sign)

20 µA (10 bit + sign)

Overall Accuracy for Fullscale

±1%

±5% - 1% (*1)

±0.3% - 0.5% (*1)

±1% (*1)

±1% (*1)

±0.5% -1% (*1)

Related I/O Points

0

0

8

8

8

8

Weight (kg)

0.02

0.1

0.2

0.2

0.3

0.13

Dimensions
(W x H x D) mm

35 x 51 x 29.2

17.6 x 90 x 89.5

55 x 90 x 87

43 x 90 x 87

55 x 90 x 87

24.2 x 90 x 89

 

ترکیب آنالوگ ورودی/خروجی

کارت های ترکیبی آنالوگ ورودی /خروجی برای تبدیل هم دیجیتال به آنالوگ و هم آنالوگ به دیجیتال استفاده می شوند. 

Model Number

FX0N-3A

FX2N-5A

FX3U-3A-ADP

Stocked Item

S

S

S

Certification

CE (EMC)

UL • cUL • CE (EMC)

UL • cUL

Applicable PLCs

FX3U / FX3UC

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE / FX3S

Power Supply

5VDC / 30 mA (from main unit)
24VDC / 90 mA (from main unit)

5VDC / 70 mA (from main unit)
24VDC / 90 mA

5VDC / 20 mA (from main unit)
24VDC / 90 mA

Analog Channels

Input

2

4

2

Output

1

1

1

Analog Input Range (Resolution)

Voltage

0 to 10VDC (8 bit);
0 to 5VDC (8 bit)

-10 to 10 V (15 bit + sign)
-100 to 100 mV (11 bit + sign)

0 to 10VDC (12 bit)

Current

4 to 20 mA DC (8 bit)

-20 to 20 mVDC (14 bit + sign)
4 to 20 mA DC (14 bit)

4 to 20 mA DC (12 bit)

Analog Output Range (Resolution)

Voltage

0 to 10VDC (8 bit);
0 to 5VDC (8 bit)

-10 to 10VDC (12 bit)

0 to 10VDC (12 bit)

Current

4 to 20 mA DC (8 bit)

0/4 to 20 mA DC (10 bit)

4 to 20 mA DC (12 bit)

Overall Accuracy for Fullscale

±1%

±0.3 - 1%

±0.5 - 1%

Related I/O Points

8

8

0

Weight (kg)

0.2

0.3

0.1

Dimensions (W x H x D) (mm)

43 x 90 x 87

55 x 90 x 87

17.6 x 90 x 89.5

 

 دمای ورودی

کارت های دمای ورودی برای سنسورهای ورودی دما J و K ترموکوپل و PT100 و کنترل دما استفاده می شوند.

2 خروجی کلکتور باز ترانزیستوری برای FX2N-2LC و 4 خروجی برای FX3U-4LC فراهم می باشد.

Model Number

FX3U-4AD-
PTW-ADP

FX3U-4AD-
PT-ADP

FX3U-4AD-
PNK-ADP

FX3U-4AD-
TC-ADP

FX2N-4
AD-TC

FX2N-4AD-PT

FX2N-2LC

FX3U-4LC

Stocked Item

-

S

-

S

S

S

S

S

Certification

UL • cUL • CE (EMC)

Applicable PLCs

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE / FX3S

FX3U / FX3UC

FX3U / FX3UC / FX3G / FX3GE

FX3G / FX3GE / FX3U / FX3UC

Power Supply

5VDC / 15 mA (from main unit) 24VDC / 50 mA

5VDC / 15 mA (from main unit) 24VDC / 50 mA

5VDC / 15 mA (from main unit) 24VDC / 50 mA

5VDC / 15 mA (from main unit) 24VDC / 45 mA

5VDC / 40 mA (from main unit) 24VDC / 60 mA

5VDC / 30 mA (from main unit) 24VDC / 50 mA

5VDC / 70 mA (from main unit) 24VDC / 55 mA

5VDC / 160 mA (from main unit) 24VDC / 50 mA

Analog Inputs

4 (Pt100 sensors)

4 (Pt100 sensors)

4 (Pt1000 or Ni1000)

4 (J or K type)

4 (J or K type)

4 (Pt100 sensors)

2 points (Thermocouple and Pt100 sensor)

4 points (Thermocouple and Pt100 sensor)

Compensated Temperature
Range (°C)

-100 to +600

-50 to +250

-50 to +250 (Pt1000)
-40 to +110 (Ni1000)

-100 to +600
(J type)
-100 to +1000
(K type)

-100 to +600
(J type) -100 to +1200 (K type)

-100 to +600

-200 to +1300

-200 to +1300

Digital Outputs

-1000 to +6000

-500 to +2500

-500 to +2500 (Pt1000) -400 to +1100 (Ni1000)

-1000 to +6000
(J type) -1000 to +10000 (K type)

-1000 to +6000
(J type) -1000 to +12000 (K type)

-1000 to +6000

2 transistor output points

4 transistor output points

Resolution (°C)

0.2 to 0.3

0.1

0.1

0.3 (J type)
0.4 (K type)

0.3 (J type)
0.4 (K type)

0.2 - 0.3

0.1 or 1

0.1 or 1

Overall Accuracy
for Fullscale

±0.5% - 1% (*1)

±0.5% - 1% (*1)

±0.5% - 1% (*1)

±0.5% - 1% (*1)

±0.5% - 1% (*1)

±1.0%

±0.3% - 0.7%
(±1 digit) (*1)

±0.3% - 0.7%
(±1 digit) (*1)

Related I/O Points

0

0

0

0

8

8

8

8

Weight

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.3

0.3

0.4

Dimensions
(W x H x D) mm

17.6 x 90 x 89.5

17.6 x 90 x 89.5

17.6 x 90 x 89.5

17.6 x 90 x 89.5

55 x 90 x 87

55 x 90 x 87

55 x 90 x 87

90 x 90 x 80

دسته ها: Mitsubishi

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.